Værdigrundlag

Værdier der er udgangspunktet for Familiecentrets arbejde:

 • forældre ønsker det bedste for deres børn, men i perioder kan der opstå så store problemer, at familien kan have brug for professionel hjælp
 • det er vigtig at familien oplever, at samarbejdet med Familiecentret er meningsfyldt og respektfuldt
 • forandringer skabes kun hvis familien selv ønsker det og medlemmerne er aktivt deltagende
 • der arbejdes med udgangspunkt i personlige ressourcer
 • der lægges vægt på at inddrage og forstå de relationer og sammenhænge familiens medlemmer indgår i fx i familien, i dagsinstitutionen, i skolen eller i fritiden
 • de voksne omkring et barn er hovedansvarlige for dets trivsel og derfor samarbejdes med fx sundhedsplejersker, PPR, skoler og daginstitutioner i et tæt samarbejde med forældrene

Familiesektionen har følgende mission og vision:

Mission

Familiesektionen skal medvirke til at udvikle de 0-18 årige til hele, sunde og livsduelige mennesker, hvor respekt, mangfoldighed og anerkendelser er bærende værdier.

Vision

 • Skabe udvikling for så stor en andel som muligt i de almene tilbud – inklusion
 • Fokusere på ressourcer frem for mangler
 • Sikre sammenhæng mellem de forskellige tilbud
 • Er en attraktiv arbejdsplads for kompetente medarbejdere
 • Vi vil, at borgerne skal føle sig velkomne.
 • Vi vil, at borgerne skal føle sig set, hørt og anerkendt.
 • Vi vil, at medarbejderne i Familiesektionen føler fællesskab og viser interesse for hinanden
 • Vi vil, at der i Familiesektionen findes et fælles fagsprog og fælles mål for vort arbejde.

Børne- og Ungeudvalget har følgende mission og vision:

Mission

At etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Vision

At alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så der er godt rustede til det senere voksenliv.